حافظ خودمونی، غزل ۳۹۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.