حافظ خودمونی، غزل ۳۹۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.