حافظ خودمونی، غزل ۳۹۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.