حافظ خودمونی، غزل ۳۹۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.