حافظ خودمونی، غزل ۳۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.