حافظ خودمونی، غزل ۳۹۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.