حافظ خودمونی، غزل ۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.