حافظ خودمونی، غزل ۴۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.