حافظ خودمونی، غزل ۴۰۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.