حافظ خودمونی، غزل ۴۰۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.