حافظ خودمونی، غزل ۴۰۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.