حافظ خودمونی، غزل ۴۱۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.