حافظ خودمونی، غزل ۴۱۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.