حافظ خودمونی، غزل ۴۲۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.