حافظ خودمونی، غزل ۴۲۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.