حافظ خودمونی، غزل ۴۲۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.