حافظ خودمونی، غزل ۴۳۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.