حافظ خودمونی، غزل ۴۳۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.