حافظ خودمونی، غزل ۴۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.