حافظ خودمونی، غزل ۴۳۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.