حافظ خودمونی، غزل ۴۴۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.