حافظ خودمونی، غزل ۴۴۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.