حافظ خودمونی، غزل ۴۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.