حافظ خودمونی، غزل ۴۴۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.