حافظ خودمونی، غزل ۴۴۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.