حافظ خودمونی، غزل ۴۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.