حافظ خودمونی، غزل ۴۴۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.