حافظ خودمونی، غزل ۴۴۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.