حافظ خودمونی، غزل ۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.