حافظ خودمونی، غزل ۴۵۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.