حافظ خودمونی، غزل ۴۵۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.