حافظ خودمونی، غزل ۴۶۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.