حافظ خودمونی، غزل ۴۶۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.