حافظ خودمونی، غزل ۴۶۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.