حافظ خودمونی، غزل ۴۶۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.