حافظ خودمونی، غزل ۴۶۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.