حافظ خودمونی، غزل ۴۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.