حافظ خودمونی، غزل ۴۸۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.