حافظ خودمونی، غزل ۴۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.