حافظ خودمونی، غزل ۴۹۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.