حافظ خودمونی، غزل ۴۹۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.