حافظ خودمونی، غزل ۴۹۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.