حافظ خودمونی، غزل ۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.