حافظ خودمونی، غزل ۵۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.