حافظ خودمونی، غزل ۵۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.