حافظ خودمونی، غزل ۵۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.