حافظ خودمونی، غزل ۵۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.