حافظ خودمونی، غزل ۵۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.