حافظ خودمونی، غزل ۵۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.