حافظ خودمونی، غزل ۵۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.